Avís legal

Última actualització: Octubre 2021

El titular del lloc web allotjat a la URL www.tandemcultural.cat (el “web“) és Òmnium Cultural (“Òmnium“), les dades d’identificació de la qual són les següents:

Direcció: C. Diputació, 276, principal. 08009 Barcelona

CIF: G-08310070

Telèfon: +34 93 319 80 50

Dades registrals: inscrita al Registre de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya amb el número de registre 988

  1. Accés al web

L’Avís Legal regula l’accés al web i la seva utilització per part dels seus usuaris. L’accés al web i la seva utilització comporta l’acceptació de l’Avís Legal, així com de la resta de polítiques que, si s’escau, es puguin preveure al web. Per tant, preguem a l’usuari que llegeixi atentament l’Avís Legal quan es proposi utilitzar el web, ja que pot modificar-se en qualsevol moment. Si no accepta l’Avís Legal, li preguem que s’abstingui d’utilitzar el web.

  1. Utilització i funcionament del web

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del web, així com de la informació que s’hi inclou, amb total subjecció a la normativa aplicable, a l’Avís Legal i, si s’escau, a la resta de termes i condicions que s’incloguin al web.

Igualment, l’usuari es compromet a no realitzar cap acte amb objecte de danyar, inutilitzar o sobrecarregar el web, o que impedeixi, de qualsevol forma, la normal utilització i funcionament d’aquest.

S’informa l’usuari que, en el supòsit que incompleixi l’Avís Legal o, si s’escau, la resta de polítiques del web, Òmnium es reserva el dret de limitar, suspendre i terminar el seu accés al web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària.

Òmnium fa els seus millors esforços per mantenir el web en bon funcionament, evitant errors o, si escau, reparant-los i mantenint els continguts del web degudament actualitzats. No obstant això, Òmnium no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés al web ni la inexistència d’errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests darrers siguin oportunament actualitzats.

  1. Responsabilitat

Tant l’accés al web com l’ús que pugui fer-se de qualsevol informació que contingui es realitzen sota la responsabilitat exclusiva de l’usuari.

Òmnium no es responsabilitza de cap dany o perjudici que es pugui derivar, directament o indirecta, de l’accés o ús de la informació continguda al web, incloent-hi els produïts en els sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus o atacs informàtics. Tampoc serà responsable dels danys que puguin patir els usuaris per un ús inadequat del web ni de les caigudes, interrupcions, absència o defecte en les comunicacions i/o Internet. Addicionalment, Òmnium no es fa responsable de cap dany o perjudici en el software o hardware de l’usuari que es derivi de l’accés o ús del web.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis que Òmnium pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què quedi sotmès en virtut de l’Avís Legal, de la legislació aplicable i/o de la resta de polítiques.

  1. Política en matèria d’enllaços (links)

a) Enllaços amb el web

Qui tingui intenció d’incloure en un lloc web (“web Enllaçant“) un enllaç que dirigeixi al web d’Òmnium, haurà de sol·licitar-ho a Òmnium i complir amb la legislació vigent; en cap cas, podrà allotjar continguts, propis o de tercers, que: (i) siguin il·lícits, nocius, violents, racistes, denigrants, etc.; i/o (ii) resultin inapropiats o no pertinents en relació amb Òmnium. L’enllaç no implica que Òmnium avali, promocioni, garanteixi, supervisi o recomani el contingut o els serveis del web Enllaçant, ni que sigui responsable del seu contingut. En el supòsit d’incompliment de qualsevol dels termes referits anteriorment, Òmnium procedirà, de forma immediata, a la revocació del consentiment atorgat al web Enllaçant, que haurà de suprimir l’enllaç.

b) Enllaços amb altres webs

En el web es poden incloure diferents enllaços que permetin a l’usuari accedir a altres webs (“webs enllaçats”). En cap cas, l’existència de webs enllaçats comporta recomanació, promoció, identificació o conformitat d’Òmnium amb les manifestacions, continguts o serveis proporcionats per mitjà dels webs enllaçats. En conseqüència, Òmnium no es fa responsable del contingut, ni dels termes i condicions dels webs enllaçats; l’usuari és l’únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que accedeixi i els utilitzi.

  1. Propietat Industrial i Intel·lectual

Tots els drets de propietat intel·lectual sobre els dissenys, bases de dades, programes d’ordinador subjacents (inclosos els codis font), els diferents elements que integren el web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, gravacions sonores, combinacions de colors, etc.) [els “Continguts“], així com la seva estructura, selecció i ordre, són titularitat d’Òmnium o dels seus llicenciants. Els signes distintius inclosos al web (marques i noms comercials) són titularitat d’Òmnium o dels seus llicenciants.

L’ús del web per part de l’usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual i/o industrial sobre el web i els continguts.

En aquest sentit, queda expressament prohibit a l’usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció o qualsevol altra forma de difusió no autoritzades expressament del web, els seus continguts o els signes distintius d’Òmnium. La utilització no autoritzada dels continguts, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial d’Òmnium, podran donar lloc a l’exercici de les accions que legalment li corresponguin, i a les responsabilitats que, en el seu cas, se’n derivin.

  1. Protecció de dades

Els aspectes relatius al tractament de les dades personals dels usuaris del web es regulen a la Política de Privacitat del web.

  1. Nul·litat

Si qualsevol de les clàusules de l’Avís Legal és declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç. A aquests efectes, l’Avís Legal només deixarà de tenir validesa exclusivament respecte de la disposició nul·la o ineficaç, i cap altra part o disposició quedarà anul·lada, invalidada, perjudicada o afectada per aquesta nul·litat o ineficàcia, llevat que per resultar essencial hagués d’afectar l’Avís Legal de forma integral.

  1. Jurisdicció

En el supòsit que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de l’Avís Legal, els Jutjats i Tribunals que, si s’escau, coneixeran l’assumpte seran els que prevegi la normativa legal aplicable.

Si tot i així et queda alguna pregunta a fer

Contacta’ns directament per resoldre qualsevol dubte de Tàndem